Om skolan

Lillholm-Ekholmsskolan. En skola för alla!

Lillholm-/Ekholmsskolan välkomnar barn och ungdomar från förskoleklass till och med år 9.

Grunden för skolans pedagogik är vår tilltro till barnets förmåga och lust att lära och vi ser språket som grund för all utveckling.
Varje barn och ungdom har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas i sitt fortsatta lärande.
Vi möter varje barn och ungdom med värme och respekt för dess unika personlighet. Vi lyssnar till barnen.
Deras nyfikenhet och frågor är utgångspunkt för allt vårt arbete.

Hos oss är varje barn och ungdom delaktig och har inflytande över vad och hur det lär sig.
Vi skapar miljöer och situationer där varje barn och ungdom ges optimala möjligheter att utvecklas.
På Lillholm och Ekholm är varje dag meningsfull, utmanande och spännande.
Varje barn och ungdom får den tid han eller hon behöver för sin utveckling och sitt lärande.

Målet för allt samarbete är att varje barn och ungdom lär sig på sitt bästa sätt.
Vi har en öppen kommunikation, hög delaktighet och tydliga ramar.
Vi följer forskning om barn, ungdomar och lärande och gjorda erfarenheter för att medvetet utveckla våra metoder och vårt arbetssätt för att förbättra skolans resultat..
 

Dela:
Kategorier:

Skolledning

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.